Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Iskolák - Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola

Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola

Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola

1113 Budapest, Aga u. 10.
Telefon: 209-36-09, 209-36-08
E-mail: rogersinfo@rogersiskola.hu
www.rogersiskola.hu

Igazgató: Lipták Erika

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

Intézményünk Kelenföld zöldövezetében a Budaörsi és a Nagyszőlős út által határolt háromszögben

csendes utcában található. Budáról és Pestről a Kosztolányi Dezső tér és a Móricz Zsigmond körtér,

illetve a Déli pályaudvar érintésével, autóbuszokkal jól megközelíthető.

Szervezeti felépítésünk

A Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés- oktatás folyik. A 2019/2020-as tanévben az iskola a 30. évét kezdte meg.

Pedagógiai programunk

Iskolánk alternatív kerettantervvel működik. Tantestületünk 2020-ban dolgozta ki a minisztérium által külön engedélyezett egyedi megoldásokra épülő helyi tantervét, amely a 2013-as alternatív kerettantervet felváltva folyamatosan bevezetünk. A központi kerettanterv tantárgyi elvárását megtartottuk és ezzel egyenértékű célként fogalmaztuk meg a szociális kompetencia sokoldalú fejlesztését.

Egy olyan iskolát működtetünk, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással, és ez legalább olyan fontos eleme az életünknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol a kötelező tananyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy a tanulók a hagyományos tantárgyak mellett egyéb, a kreativitást, a kommunikációt fejlesztő tantárgyakat, ön-és társismeretet, konfliktuskezelést is tanuljanak, projektben dolgozhassanak, komplex módon jussanak el az ismeretek megszerzéséig.

Minisztériumi engedélyünk lehetővé teszi, hogy továbbra is az általunk kidolgozott komplex szempontú szöveges értékelést használjuk.

Az új programunk megvalósításához szükséges, hogy tanáraink magas szintű szakmai képzettséggel, sokoldalú pedagógiai módszertani ismeretekkel rendelkezzenek. Az iskola pedagógiai programja, a tanítók/tanárok módszertani szabadsága, az egyéni felelősség fontossága mellett az iskolában dolgozó pedagógusoktól szoros elkötelezettséget, szakmai tudásuk folyamatos bővítését, hatékony szülő-tanár, tanár-tanár, tanár-diák kommunikációt, állandó oda- figyelést vár el.

Miért Carl Rogers?

Az intézmény névadója Carl Rogers amerikai pszichológus. Az általa megfogalmazott személyközpontú szemlélet határozza meg azt a légkört, amelyben a tanítási-tanulási folyamat zajlik. Rogers szerint minden egyes ember, emberek kicsiny csoportja tehetik a legtöbbet azért, hogy békésebben, egymást megértve éljünk együtt. Amikor megtanulunk a másik emberre odafigyelni, akkor jobban megértjük annak szándékait és igényeit, s így tekintettel tudunk rá lenni, amikor saját elképzeléseinket érvényesítjük.

A Rogers iskolát annak idején lelkes szakemberek és szülők alapították, az akkori szemlélet megmaradt, de a pedagógiai módszerek sokat fejlődtek az elmúlt 30 év alatt. A személyközpontú iskola legfontosabb jellemzője az elfogadó és nyitott légkör, annak érdekében, hogy a gyerekek érzelmileg biztonságos környezetben minden figyelmükkel a tanulás felé fordulhassanak. Az ehhez fontos érzelmi környezetet a szülőkkel együtt tudjuk megteremteni, ezért a személyközpontú szemlélet szerint az iskolai folyamatnak a gyerek, a szülő és pedagógus egyformán fontos résztvevője. Három stratégiai alapelvünk - bizalom, együttműködés és sokoldalú tudás - segítségével valósítjuk meg a rogersi szemléletet a mindennapokban.

Ezen szemlélet alappillérei a nyitottság, a biztonság, a bizalom, a szabadság és kötöttség megfelelő arányának megtalálása és az elfogadás. A légkör nemcsak a pedagógusoktól várja el, hogy felelősséget vállaljanak kimondott szavaikért és elkészített munkáikért, hanem a gyerekektől is.

Bizalom...

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben. Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Célunk, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben. Pedagógiánk alapja a bizalommal teli, szorongásmentes légkör, melyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás, a tudás érték.

Együttműködés...

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben. A tanítási-nevelési munkánk során az államilag elfogadott tantervi követelmények mellett kiemelt szerepe van a szociális kompetenciák fejlesztésének. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra.

Sokoldalú tudás...

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük.

1-2. év: Célunk az alapvető képességek, készségek és jártasságok fejlesztése. Ennek érdekében sokféle tevékenységgel tanulunk, amit lehet, kipróbálunk, a teret, az osztálytermet kreatívan használjuk, és sok külsős programon is részt veszünk. Így a tudás nem elszigetelt módon érkezik a gyerekekhez, nem azt élik meg, hogy a tanulás csak az iskolára tartozik, hanem megtapasztalják, hogy mit mire tudnak használni az életben. A két tanító a sok játék- és készségfejlesztő foglalkozás során időt biztosít a gyerekeknek az óvodából az iskolába való átállásra. Az olvasás és írás tanítását az osztály fejlődési üteméhez igazodva kezdjük meg, így biztos alapokat nyújtunk a későbbi tananyagok elsajátításához. Az iskolai élet keretét az adott évszakok jellegzetességei határozzák meg, melyhez kapcsolódva foglalkozunk egy-egy kultúrkör szokásaival. Játékos angol tanulásra, és választható művészeti tevékenységekre is van lehetőség, amit sport és úszás egészít ki. Az öko-iskolai programunkba már első évtől bekapcsolódhatnak a gyerekek.

3-4. év: Hangsúlyosabbá válik a tantárgyi tanulás, a gyermekek megismerkednek az önálló tanulás módszertanával. Az előző években elkezdett csapatépítés és önismeretre nevelés továbbra is fontos cél. Míg a korábbi években a gyermekek teljesítményét saját érettségi szintjükhöz képest értékeljük, a negyedik év végére már a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott fejlődési szinthez mérjük a gyerekeket.

5-6. év: A tanulásban és a közösségi élet területén is egyre több választási lehetőséget és egyre nagyobb felelősséget teszünk a gyerekekre. Megjelennek a szaktárgyak, amelyeket tevékenységközpontúan, a komplex látásmód fenntartásával, de már a logikai gondolkodásra is erőteljesen építve, szaktanárok bevonásával tanítunk. Az órarend átalakul: megjelenik a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanulásmódszertan, a kultúrkör szerepét pedig átveszi a történelemmel párhuzamosan haladó művészet tantárgy.

7-8. év: A felsőbb évfolyamokon a tanulás mindinkább eltolódik az önálló munka irányába. A tanár szerepe egyre inkább az egyéni segítségnyújtás. Elsősorban az a feladata, hogy átvezesse az osztályt az elvontabb tanulási módba. Felkészítjük a gyerekeket a kompetencia alapú felvételire, és arra, hogy a középiskolát biztonságosan, felkészülten, önállóan el tudják végezni. A két felvételi alaptantárgyból (matematika és magyar), valamint angolból heti 5 óra áll rendelkezésre. Kiemelten a felvételihez szükséges kompetenciákra eddzük a gyerekeket, nemcsak a tananyagot tanulják meg és gyakorolják be, de tanítunk önálló feladatmegoldó stratégiákat, időgazdálkodást, fejlesztjük a szövegértést és a saját tudásuk bemutatásához szükséges kompetenciákat is.

A Rogers Iskola sajátosságai:

 • Szorongásmentes iskolai légkör.
 • 16-24 fős osztályok.
 • Első osztálytól kezdve a gyerekeknek lehetősége van részt venni angol nyelvoktatásban.
 • Szövegesen értékelünk. Félévben és év végén írásos értékelést adunk minden tárgyból, amely kiterjed a gyerekek szociális fejlődésére és tárgyi tudására. Negyedévben pedig az önértékelésre alapuló visszajelzést adunk a gyerekek közösségi szerepével kapcsolatban.
 • 7- 8. osztályban az előzőek mellett osztályzatokkal is értékeljük a gyerekeket.
 • Iskolánk családias légköre és mérete lehetővé teszi a gyerekek számára a tantestület tagjaival való sokrétű, személyes kapcsolat kialakítását. Szoros kapcsolattartás és problémamegoldás a szülőkkel.
 • Egy osztálynak két osztályfőnöke van, ami biztosítja a nagyobb odafigyelést, törődést a gyerekekkel.
 • Az órarendben vannak olyan időkeretek, melyek tematikája az osztály vagy az egyes gyerekek igénye szerint, az osztálytanítóval vagy az osztályfőnökkel egyeztetve alakul ki.
 • Alkalmazunk különböző, a tanulói érintettséget és aktivitást lehetővé tevő és fenntartó oktatási formákat (erdei iskolák, témanapok, projektek, ünnepek, év végi tábor).
 • Az iskolai életet meghatározó szabályokat a gyerekekkel közösen alakítjuk ki.
 • Konfliktusmegoldó programokat alkalmazunk.
 • Időt biztosítunk a csoportépítésre, alsóban a rendszeres beszélgető körre.
 • Fontos, megőrzendő érték számunkra a tantestületi szemlélet egysége, melynek egyik alappillére a hetente működő pedagógusműhely.

Tanulóink, magas szintű ismeretekkel, a gyakorlatban alkalmazható tudással és fejlett kommunikációs készségekkel, szociális kompetenciákkal hagyják el intézményünket. Ezt a felvételi eredmények bizonyítják. Iskolánk az országos kompetenciamérésen évek óta folyamatosan a budapesti átlaghoz képest is kiemelkedően szerepel.

TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

Rendszeresen szervezünk szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat, erdei iskolát, valamint nyáron táborokat. Diákjainknak különböző sportolási lehetőséget, érdeklődésüknek megfelelő egyéb programokat is biztosítunk. Szabadidős tevékenységként sok tehetséggondozó foglalkozást kínálunk fel. Szakköreink és önképzőink kínálata igazodik a tanulók igényeihez.

Szabadidős tevékenységek:

 • sportolási lehetőségek: úszás heti egy alkalommal, foci, kosárlabda, floorball, karate, ping-pong, túrák (kötelező és választható formában),
 • színjátszás és drámajáték,
 • mozgásfejlesztő és terápiás foglalkozás,
 • szakkörök (ciklusonként változó kínálat pl. gyöngyfűzés, barkács, dráma, bábkészítés stb.),
 • az iskola épületében délutáni választható foglalkozásként lehetőség van zongora és furulyaoktatásra is.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

 • Iskolánkban gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológus és logopédus is segíti a munkánkat.
 • Étkezésre az iskola ebédlőjében van lehetőség, ahol hagyományos és vegetáriánus menüből lehet választani.
 • Iskolánk reggel 7.30-tól 17 óráig ügyelettel várja a tanulókat.
 • Az ügyeleti rendszeren kívül egész napos iskolaként működünk, ahol 8.30 és 15.30 között tanórákon, foglalkozásokon, szakkörökön, önképzőkön vehetnek részt a gyerekek.
 • Iskolánk fenntartója a Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány. Számlaszáma: 10402142-22700076-00000000

Tanévenként általában egy első osztály indítását tervezzük, maximálisan 22 fős osztálylétszámmal. Azokat a gyermekeket várjuk, akik szociális és tanulási képességeiket tekintve is iskolaérettek. Az első osztályban az első két hónapban fokozott figyelmet és sok időt szentelünk az óvoda-iskola átmenet megsegítésére, megerősítjük azokat szociális és kognitív készségeket, amelyek elengedhetetlenek a sikeres iskolai élethez. Differenciált oktatás mellett késleltetett írás-olvasástanítást alkalmazunk annak érdekében, hogy a gyermekek minél stabilabb tanulási alapokkal rendelkezzenek. Első osztálytól emelt számban (hetente 3 órában) tanítjuk az angol nyelvet. Iskolánkban kompetencia alapú tankönyveket használunk, emellett sok tevékenységet végzünk a tudás megalapozására.

NYÍLT ÓRÁK, NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI

Nyílt napjaink

Nyílt napokat 5 alkalommal tartunk egy tanév során. Az időpontok és a részletes program a honlapunkon található: https://rogersiskola.hu/felvetel/felvetel-iskola.html

Kopogtató foglalkozások

Minden tanévben játékos ismerkedő foglalkozásokat szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő családoknak. Januártól március közepéig három turnusban, 3-3 alkalommal várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A foglalkozásokra az első osztályba jelentkező családokat hívjuk meg.

JELENTKEZÉSI FOLYAMATUNK

Olyan családokat várunk, ahol a szülők nevelésről vallott nézetei közel állnak a mienkhez. Ahol a szülők az együttműködés érdekében időt és energiát szánnak arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az iskolában tapasztaltakból. Jelentkezéskor fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a gyerekek és az iskola megismerje egymást. Iskolánkba a felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése.

Jelentkezési folyamat

1 - Jelentkezési lap kitöltése

Iskolánk első osztályába online jelentkezhet a www.rogersiskola.hu oldalon. A jelentkezési lapot kitöltőket meghívjuk az ismerkedő játékra és ugyanakkor elküldünk egy szülői kérdőívet is.

2 - Ismerkedő játék

Az ismerkedés szerves része a gyermek megfigyelése csoportos helyzetben. Ez az első osztályba jelentkezők esetén egy délelőtti ismerkedő játék keretében zajlik, amely során figyeljük a gyerekek viselkedését, választásait, reakcióikat a nagyobb gyerekek kezdeményezéseire.

3 - Döntés a felvételről

A folyamat végén kell képesnek lennie a családnak arra, hogy jelentkezési igényét megerősítse vagy visszavonja. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul a szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. Célunk, hogy heterogén, csoportként együttműködni képes osztályokat hozzunk létre. A felvételről a tantestületi műhely tagjai döntenek.

Osztályonként felveszünk egy-két részképesség zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyereket, akikkel differenciált módon dolgozunk. Amennyiben egy gyermek speciális szakellátásra szorulna, annak az iskolán kívül megoldhatónak és elegendőnek kell lennie. Egyelőre iskolánk nem tud olyan gyereket elvállalni, aki egymaga egy teljes szakembert köt le.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

A felvétellel kapcsolatos további információ https://rogersiskola.hu/felvetel/felvetel-iskola.html oldalon található. Iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30 - 15:00 óráig.

Telefon: (1) 209-3608, (30) 474-4350

E-mail: rogersinfo@rogersiskola.hu

Honlap: www.rogersiskola.hu