Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 20. szerda, Aladár, Álmos

Hirdetmény a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. május 2-től 6-ig az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.

H I R D E T M É N Y

a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról


Tisztelt Újbudai Szülők!


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata képviseletében tájékoztatni kívánom Önöket a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, miszerint a jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2016. május 21-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.ujbuda.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.


Az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. 
május 2-től 6-ig az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.


Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.ujbuda.hu oldalról.


Újbudán az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • Pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai jelentkezési lap.
  • A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.
  • A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum. (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.


Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.ujbuda.hu oldalról letölthető.


Kerületünk valamennyi önkormányzati óvodája fogad Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket, melyről önkormányzatunk honlapján a „TÁJÉKOZTATÓ – a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” című kiadványban olvashatnak.


A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2016. május 30-ig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket.


Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. A formanyomtatvány a www.ujbuda.hu oldalról letölthető.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


A 2016. évi óvodai beiratkozásról további részleteket olvashat a www.ujbuda.hu oldalon a „TÁJÉKOZTATÓ – a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” cím alatt.Budapest, 2016. április 1.

dr. Hoffmann Tamás

polgármester megbízásából

dr. Molnár László s.k.

alpolgármester

LEGFRISSEBB
×

A felelős fogyasztói magatartásra nevelnek a Táncsicsban  
 

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium elnyerte a "Fogyasztói tudatosságra nevelő intézmény" címet. Az elismerést az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Keszthelyi Nikolett adta át szeptember 17-én, az ünnepi eseményenre zenés műsorral készültek az intézmény diákjai. Az eseményen részt vett Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi Központ vezetője, Molnár László alpolgármester, valamint Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő is.