Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 20. szerda, Aladár, Álmos

Amit a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozásról tudni kell

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2015. május 13. és 14. az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.

Amit a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozásról tudni kellTisztelt Újbudai Szülők!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata képviseletében tájékoztatni kívánom Önöket a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2015. május 29-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.ujbuda.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon, vagy kézzel írott nyilatkozat formájában lehet megtenni.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2015. május 13. és 14. az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6 órától délután 18 óráig.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni a hivatalos óvodai beiratkozási napok valamelyikén.

Újbudán az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • Pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai jelentkezési lap.
  • A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum.

(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. A jelentkezési lap 1. pontjánál a szülő nyilatkozik arról, hogy mely óvodákba nyújtotta be gyermeke felvételi kérelmét. A megjelölt óvodák egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely hiánya esetén a szülő által meg nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve elérhető ide kattintva.

Kerületünk valamennyi önkormányzati óvodája fogad Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket, melyről a „TÁJÉKOZTATÓ – a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” című kiadványban olvashatnak.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2015. június 4-ig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. Óvodai jogorvoslati kérelem formanyomtatvány.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

A 2015. évi óvodai beiratkozásról további részleteket olvashat a www.ujbuda.hu oldalon a

„TÁJÉKOZTATÓ – a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről” cím alatt.Budapest, 2015. április 13.

Hoffmann Tamás

polgármester megbízásából

Molnár László s.k.

alpolgármester

LEGFRISSEBB
×

A felelős fogyasztói magatartásra nevelnek a Táncsicsban  
 

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium elnyerte a "Fogyasztói tudatosságra nevelő intézmény" címet. Az elismerést az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Keszthelyi Nikolett adta át szeptember 17-én, az ünnepi eseményenre zenés műsorral készültek az intézmény diákjai. Az eseményen részt vett Gálné Csabai Klára, a Dél-Budai Tankerületi Központ vezetője, Molnár László alpolgármester, valamint Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő is.