Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 19. szombat, Vilhelmina

Törökugrató: huszonöt éves iskola, új igazgató

Huszonöt év telt el azóta, hogy először csengettek be a Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskolába. Az akkori elsősök mára már saját családot alapítottak és sokan közülük a csemetéiket viszik egykori almamaterükbe tanulni. Az elmúlt huszonöt évről és a távlati tervekről beszélgettünk az iskola - nemrégiben megválasztott - új igazgatójával, Fretyánné Kozma Évával.

- Miért döntött úgy, hogy ön is pályázik az igazgatói tisztségre?

Amikor kiderült, hogy a korábbi iskolaigazgató nem pályázik, szinte magától értetődő volt, hogy meg kell próbálnom. Harminc éves tanári pálya van a hátam mögött és közel húsz éve dolgozom ebben az intézményben, az utóbbi tíz évben pedig az iskola igazgatóhelyettese voltam. A gyerekek, a kollégák, a hely és a szokásrend ismerete bátorított fel arra, hogy vállaljam az iskola vezetését. A legfontosabb indok mégis az, hogy az elmúlt húsz évben az iskolánkban közösen kialakított hagyományokkal, értékrenddel minden tekintetben azonosulni tudok. Számomra a pedagógus pálya elhivatottságot jelent. Az iskola pedig olyan természetes közeget, ahol minden nap a gyerekek őszinte mosolya, kíváncsisága fogad. Nem tudnék mást csinálni. A pályázatom megírásakor természetesen felmértem a feladat súlyát. Tudom, hogy az iskola jövője érdekében szükség van a változtatásokra, de csakis az intézmény eddigi eredményeire, a kollégák ambiciózus, felelősségteljes munkájára építve lehet megvalósítani.

- Az új tisztsége mellett tanít még az iskolában?

Igen. Matematika és számítástechnika szakos tanár vagyok. Nagyon szeretek tanítani. Talán ez az egyik legszebb tevékenység, amit az ember szakmaként, hivatásként végezhet. Több száz gyereket tanítottam eddig, és jelenleg két osztályban oktatom a matematikát. Arról, hogy milyen tanár vagyok, a tanítványaimat kellene megkérdezni. Mindig is az volt a célom, hogy a gyerekekkel megszerettessem a matematikát. Meggyőződésem, hogy aki jártas a matematikai logika rendszerében, a világ dolgaival, útvesztőiben is jobban boldogul. A matematika számomra a tiszta gondolkodás színtere. Erre tanítom a gyerekeket is. Alapvető dolog, hogy a pedagógus szeresse és ismerje jól az általa tanított diákokat. Hiszem, hogy a tanításnak illeszkednie kell a tanulók személyiségéhez, teherbírásához és mindemellett sok-sok sikerélményt kell nyújtania. A tanítás mellett lehetőségem van a kerületi Pedagógiai Intézet matematika szaktanácsadójaként is dolgozni, a kollégák számára változatos szakmai, módszertani előadásokat, a gyerekek részére matematikaversenyeket szervezni.

- Milyen volt az iskola, amikor idekerült?

1990-ben kerültem a "Törökugratóba". Az első évben napközis nevelőként dolgoztam. Abban a tanévben volt a legtöbb gyerekünk, összesen 953 tanuló. Fő profilunk a testnevelés tagozat volt. Az iskola eredményes működését mi sem bizonyítja jobban mint, hogy 16 éven át a kerületi diákolimpián első helyen végeztünk. Másfél évtizede bevezettük a matematika és angol nyelvi tagozatokat, melyek a sport mellett megerősítették az iskola jó hírnevét. Közel tíz éve oktatunk a német nemzetiségi két tannyelvű program szerint. A kezdetektől kiváló kollégákkal dolgoztam együtt, akik példaképeim lettek hivatástudatuk, szakmai igényességük és gyermekszeretetük miatt. A testületünk értékrendjét a minőségi munka jellemezte. Az akkori tantestületből még sokan vannak, akiket az iskola iránt érzett szeretetünk itt tartott. Közösen alakítottuk ki azt a modellt, amely szerint a "Törökugrató" ma is működik.

- Mi változott azóta az oktatásban?

Az oktatás pedagógiai tartalma. Háttérbe szorult a didaktikus ismeretátadás, előtérbe került az alapkészségek kialakítása, a szakmai tartalmak mellett a szociális, a tanulási és más kompetenciák fejlesztése. Változtak az oktatás módszerei is, a fő hangsúly a tanításról a tanulásra helyeződött át, felértékelődött a kooperatív tanulás, az interaktív vizuális tanulási lehetőségek, az internet alapú tanulási szoftverek használata. Ma már a képzés komplex műveltségi területekben szerveződik. A mi iskolánkban is megjelent az új tanulási tér, a virtuális környezet. A tanáraink munkájának hatékonysága abból is lemérhető, hogy mennyire sikerül a diákjaival elsajátíttatnia az általános műveltség elemeit és mennyire tudja hasznosítani a diák az iskolában szerzett ismereteit a munkaerőpiacon, illetve az élet legkülönbözőbb területein.

- Milyen pedagógiai céljuk van?

Hitvallásunk, hogy barátságos, szeretetteljes légkörben testileg - lelkileg egészséges, piacképes tudással rendelkező gyermekeket neveljünk. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az olvasás, a szövegértés, a szép és logikus beszéd, vagy a matematikai eszközök használatának tanítására, csakúgy, mint a mindennapos testnevelésre. Kiemelten kezeljük az angol és a német nyelvi kommunikáció, illetve a számítástechnikai ismeretek magas szintű átadását. Speciális programunk a német nemzetiségi két tannyelvű tanítási program, melynek feladata egy világnyelv megtanítása, valamint a magyarországi német kisebbségi népcsoport történelmének, kultúrájának oktatása. Iskolánk az évenként végzett Országos kompetenciamérés alapján matematikából és szövegértésből a kerület egyik legeredményesebb iskolája, teljesítményünk jóval a fővárosi átlag fölött van. Beiskolázási mutatóink szintén kimagaslóan jók. Biztosítjuk a tanulók képességeinek és készségeinek folyamatos fejlesztését, a tudatos továbbtanulás előkészítését. A tanulásban lemaradó diákok számára fejlesztő, illetve felzárkóztató foglalkozásokat, a tehetséges tanulók részére szakköröket szervezünk. A tanulóinkat tavasszal egyhetes erdei iskolába visszük, télen sítábort, nyáron sport és szabadidős táborokat hirdetünk meg. A nyelvtanulóinknak külföldi utazásokat szervezünk, hogy az anyanyelvi környezetben gazdagíthassák tudásukat. Így a német nemzetiségi osztályainknak ausztriai és németországi, míg az angolosoknak angliai utazásokat szervezünk. Büszkék vagyunk a hagyományos karácsonyi koncertjeinkre, az iskolai alapítványi bálunkra, a német nemzetiségi tanulóink adventi ünnepségére, az iskola kiemelt arany fokozattal minősített énekkarára és arra a sok-sok rendezvényünkre, melyeket a kollégáim oly nagy odaadással és szakértelemmel szerveznek. Az iskola honlapján (www.torokugrato.hu) minden fontosabb információ megtalálható a munkánkról, a programunkról, az eredményeinkről.

- Milyen intézkedéseket tett azóta, hogy igazgató lett?

Sok minden történt az elmúlt három hónapban, bár nem minden látványos, hiszen a legfontosabb mégiscsak a kiegyensúlyozott és eredményes napi oktató-nevelő munka. Az iskolánkban kiváló pedagógusok dolgoznak. A változásokra a környezetünkben észlelhető új kihívások miatt van szükség. A rendnek és a fegyelemnek is a híve vagyok. Azt gondolom, hogy ez az iskolai élet elengedhetetlen kelléke. Ezért elvárom a kollégáimtól és a gyerekektől, illetve a szülőktől, hogy az iskola közösen kimunkált és elfogadott működési rendjét betartsák. Igyekszem a szülőket meggyőzni arról, hogy a partneri viszony elengedhetetlen. Szeptemberben az iskola szülői szervezetével megbeszélést tartottunk. Októberben pedig sikeres családi napot szerveztünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a "Törökugrató" bekerült a kerületi önkormányzat sportudvar programjába és nagyszerű, műanyag borítású sportpályákkal gazdagodtunk. Ez a fejlesztési program a jövő év tavaszán folytatódni fog. Tovább bővítettük a számítástechnikai eszközparkunkat és kialakítottunk egy nyelvi labort is, amely valódi interaktív oktatási és tanulási környezetet jelent. Tudjuk, hogy a diákok életében a számítógép több mint egy taneszköz. Sokaknak ez hobbijuk, iskolán kívüli elfoglaltságuk. Célunk, hogy bevonjuk a számítógépek használatát a tanulás folyamatába. Kiemelten foglalkoztat bennünket a Gazdagréten működő óvodákkal, társiskolákkal való együttműködés erősítése. A magam részéről szorgalmazom a közös programok szervezését, a kölcsönösen előnyös, a diákjaink és a szülők érdekeit szolgáló gyakorlati projektek megvalósítását. Törekszem az iskola anyagi forrásainak gyarapítására, a pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználására. Sürgős feladat volt az iskolaépület és környékének parkosítása, rendbehozatala. Elkezdtük a felkészülést az ökoiskola cím megpályázásához, beléptünk a kerületi madárbarát iskola programba, egészségnapot szerveztünk a tanulóinknak. Megünnepeltük iskolánk fennállásának 25 éves évfordulóját.

- Milyen változtatásokat szeretne még a jövőben?

A jó iskolának legalább három feltétele van. Legfontosabb szempont a gyermekközpontúság. Olyan családias, nyugodt iskolai légkör kell, amelyben a gyermekszerető pedagógusokat, az iskolába szívesen járó tanulókat alkotásra serkentő, motiváló környezet várja. A tanároknak szakmailag maximálisan felkészültnek kell lenniük és elhivatottsággal kell elvégezniük a munkájukat. A jó légkör és a színvonalas tanítás a tanulói teljesítményekben azonnal érzékelhető. Az iskola léte, arculata, légköre attól is függ, hogy milyen a kapcsolatrendszere. Kiemelten fontos szempont a szülők számára az is, hogy olyan iskolát találjanak a gyermekeik részére, amelyet elkerül a nagyváros zsúfoltsága, a gyerekek egyedül is elérhetik az iskolát, ahol a diákok jó levegőjű környezetben, biztonságos körülmények között lehetnek, és ahol garantált a színvonalas és eredményes munka Bízom benne, hogy az iskolánkat választók döntő többsége ilyennek ismeri a "Törökugratót". E célokért dolgozunk a jövőben is. 2009 novemberétől folytatjuk az iskolakóstolgató programokat. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola nyílt napjaira.

LEGFRISSEBB
×